เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บช.บ และ บธ.บ.

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
วันที่ 25 มิ.ย. 64 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post