ตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นวัตกรรมการบริหารทรัพฯ

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์”
วันที่ 25 มิ.ย. 64 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post