เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล”
วันที่ 25 มิ.ย. 64 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post