การเก็บเกี่ยวงาดำของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี (1)

การเก็บเกี่ยวงาดำของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3++
วันที่ 6 พ.ค. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี และนวัตวิถีเกษตรอินทรีย์ลำเซบก ดำเนินการกำกับ ติดตาม และการเก็บเกี่ยวงาดำของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนรากฐาน ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล และ ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post