กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

เพราะทุกที่ต้องใช้ศิลปะในการบริหารคน..
"การคิด การลงมือทำ การพัฒนา" คือ หน้าที่ของนัก HR
+++++++++++++++++
คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา : กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) สาขานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ทางด้านศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 18 มี.ค. 64 ณ บริษัทโออิชิฟู้ด จำกัด และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
+++++++++++++++
#HRMI เรียนสนุก พร้อมฝึกปฏิบัติ ลงพื้นที่จริง
#HRMI พร้อมผลิตนัก HR คุณภาพ สู่องค์การคุณภาพ
#HRMI หลักสูตรเดียวในภาคอีสาน
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2194650037332126/2194647977332332/


ภาพกิจกรรม


Share this post