คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา : กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

เพราะโลกไม่หยุดหมุน..เราจึงต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา : กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อพัฒนาความรู้และให้นักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจทักษะด้านเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจจากหน่วยงานองค์กร
โดยกิจกรรมที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 64 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ กิจกรรมที่ 2 วันที่ 22 มี.ค. 64 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร และ ระบบงาน SAP “System Application and Product in Data Processing” ณ บริษัท เอส เอส การสุราจำกัด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2194633140667149/2194629690667494/


ภาพกิจกรรม


Share this post