จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค้นคว้า..เรียนรู้..ได้ทุกที่
กับเทคโนโลยีสืบค้นออนไลน์
วันที่ 22 มี.ค. 64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 "กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง" โดย ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียจติจาก ผศ.ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมวิทยากร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8405 ชั้น 4 อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=1996549010482913&set=pcb.1996550643816083


ภาพกิจกรรม


Share this post