โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

“เรียนรู้การเขียนโครงการง่าย ๆ ด้วยหลัก PDCA”
#Plan–การวางแผน
#Do–ปฏิบัติ/การทดสอบ
#Check–การตรวจสอบ
#Action–การดำเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี รองคณบดีฝ่ายบิหาร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการ การดำเนินโครงการตามหลัก PDCA และการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
???ซึ่งได้ตัวแทนจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความรู้ในเรื่อของเขียนโครงการ /กิจกรรม ที่ถูกต้อง นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการ และการดำเนินโครงการตามหลัก PDCA และการประกันคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษาต่างสาขาวิชา???
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=1996647530473061&set=pcb.1996654300472384

 


ภาพกิจกรรม


Share this post