คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

**เราเป็นผู้นำของการจัดการ**
+++++++++
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ในรายวิชา ดังนี้
- การจัดการวิสาหกิจชุมชน ผู้สอน ผศ.ดลฤดี จันทร์แก้ว
ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้การนำเสนอแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อบูรณาการความรู้ในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการคิด วิเคราะห์และนำเสนอผลงาน สอดคล้องเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
- การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ ผู้สอน อ.มัลลิกา บุตรทองทิม
ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้การนำเสนอการแต่งกาย การไหว้ บุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ. ศิโรรัตน์ พลไชย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ได้รับชมและให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ การผลิตสื่อสำหรับการนำเสนอ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2189772131153250/2189763187820811/
สมัครเรียนง่าย ๆ คลิ๊กที่ https://admission.ubru.ac.th/**

 


ภาพกิจกรรม


Share this post