ณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ไม่ต้องเก่งเลข ก็เรียนได้!!
+++++++++
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ในรายวิชา ดังนี้
- รายงานการเงินและการวิเคราะห์ ผู้สอน อ.รัชนิกร วรรณสถิตย์
- สัมมนาการบัญชี ผู้สอน อ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล
ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้การนำเสนอการวิเคราะห์งบการเงินของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนเมืองน้อย ต.คูเมือง และนำเสนองานวิจัย
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาตลาด
ได้รับชมและให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอ ณ ห้อง 15-308 อาคารเรียน 15
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมัครเรียนง่าย ๆ คลิ๊กที่ https://admission.ubru.ac.th/

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2189683324495464/2189681207829009/


ภาพกิจกรรม


Share this post