สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

อยากทำงาน!! เป็นผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้อง #IBM
+++++++++
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ในรายวิชา ดังนี้
- การวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้สอน ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล
- การจัดการธุรกิจข้ามชาติ ผู้สอน ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล
- นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ผู้สอน ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
-------------
ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้การนำเสนอแผนธุรกิจ การวิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และงานวิจัย
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการตลาด
ได้รับชมและให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ณ ห้อง 15-205 อาคารเรียน 15
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมัครเรียนง่าย ๆ คลิ๊กที่ https://admission.ubru.ac.th/

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2189665817830548/2189660784497718/


ภาพกิจกรรม


Share this post