สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (พัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ปังสุด!!
กับการสร้างคอนเทนต์ แอพลิเคชัน การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
+++++++++
วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (พัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ในรายวิชา ดังนี้
- ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่องานทางธุรกิจ ผู้สอน อ.ศุภเทพ สติมั่น
- การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง
- โปรแกรมประยุกต์ด้านการวิจัยธุรกิจ ผู้สอน ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
- โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง และ ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร
ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้การนำเสนอการสร้างคอนเทนต์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การประยุกต์ด้านการวิจัยธุรกิจ และผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หรือโปรเจคจบนั่นเอง)
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ผศ.สุจิตตรา หงษ์ยนต์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบัญชี
ได้รับชมและให้ข้อเสนอแนะความรู้แก่นักศึกษาจากการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมัครเรียนง่าย ๆ คลิ๊กที่ https://admission.ubru.ac.th/

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2188885144575282/2188882741242189/


ภาพกิจกรรม


Share this post