ณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานการบัญชี

!!Reading and writing tutor By ACC
+++++++++
วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานการบัญชี ผู้สอน อ.ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้การนำเสนอเรียนรูู้ศัพท์ทางด้านบัญชีโดยผ่านเกมส์ Reading and writing tutor
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วันวิสา มากดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ได้รับชมและให้ข้อเสนอแนะความรู้แก่นักศึกษาจากการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ ห้อง 15-307 อาคารเรียน 15
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมัครเรียนง่าย ๆ คลิ๊กที่ https://admission.ubru.ac.th/
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2188859047911225/2188857727911357/


ภาพกิจกรรม


Share this post