Show case สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Show case สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

“พัฒนาและต่อยอด..สู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”
------------------------------------
วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ผู้สอน อ.ดลฤดี จันทร์แก้ว โดยให้นักศึกษานำเสนอการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ อาจารย์ภราดา บุญรมย์ ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post