กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post