กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1407273519410468&type=3

จกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา (ซ้อมตรวจประเมินภายใน ระดับหลักสูตร) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยอาจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post