แต่งตั้งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การบริหารคณะบาลศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การบริหารคณะบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  รัตนราช  เป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานวิจัย


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post