ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยขอให้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำวน 5 ชุด หากส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ ส่งได้ทางอีเมล์ daranee@sut.ac.th ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post