คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
4. เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post