มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จะจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตร  

1. หลักสูตร "การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ)"

2. หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ)"

3. หลักสูตร "การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล  (ภาคปฏิบัติ)"

4. หลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)"

5. หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)"

6. หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ HRM และ HRD (ภาคปฏิบัติ)"

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.drmanage.com โทรศัพท์ 08-7504-5068


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post