คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 คำสั่งที่ 1962/2560 แต่งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

1. อ.ดร.ศศิวิมล พรประไพ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

2. อ.ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและบริการ

3. อ.นวลปราง ขันเงิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post