อาจารย์ และบุคลากร เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ออกจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
 
ข้าราชการพลเรือน
 
1. ผศ.ประณต พลอาสา
 
2. ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ
 
3. ผศ.ธีรวี ทองเจือ
 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
 
1. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์
 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
 
1. นายธนบดี จิตต์หนัก
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางไพรวัลย์ หิรัญงาม
 
2. นายศรีทน พันธ์กว้าง


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post