คำสั่ง และสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 คำสั่งที่ 022/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

2. นางเพ็ญภรณ์ ตรีภพ หัวหน้างานการประชุม

คำสั่งที่ 023/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังนี้

1. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   

 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post