องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาวิจัยและสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย กิจกรรม "ส่งเสริมและการจัดการความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยพิเศษ ที่เกิดจากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสรุปได้ดังนี้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post