A C B A 2 0 2 1

บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 7
The 7" Academic Competition on Business Administration
“A C B A 2 0 2 1”
การประกวดแข่งขันทางวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post