ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์
สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผ่านทาง Google form ตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และและบัณฑิตที่มีงานทำ ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้างานกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ตอบแบบสำรวจได้ที่
#หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
https://bit.ly/33FuM7O

#สาขาวิชาการตลาด
https://bit.ly/3ahn4TR

#สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
https://bit.ly/2Ud1l9V

#สาขาวิชาการบัญชี
https://bit.ly/33I8vX1

#สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
https://bit.ly/3bmkKuV

#สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
https://bit.ly/33GWyAN

#สาขาวิชานิเทศศาสตร์
https://bit.ly/2xYR7RW

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post