ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจำต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก จำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1.ด้านสังคม การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความสงบและความเรียบร้อย

2.ด้านการบริหาราชการแผ่นดิน และอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post