ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

โครงการบริการวิชาการ

จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบบริการวิชาการ เน้นในเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร 2 วัน

– หลักสูตร “มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS”
– หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”
– หลักสูตร “หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน”


หลักสูตร 3 วัน

– หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership Development: TLD)
– หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความสาเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน” (Coaching: The art of management development for organization sustainable success)


หลักสูตร 5 วัน

– หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม การเขียนหนังสือราชการ ระเบียบสารบรรณ และเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ”
– หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ” (บริบท : ยืนหน้าไมค์…ใครว่ายาก)
– หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม”

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post