หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 4

cm3

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่ กรอกใบสมัครออนไลน์
1. รายละเอียดหลักสูตร CM รุ่น 4
2. กำหนดการหลักสูตร CM รุ่น 4
3. เสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมหลักสูตร CM รุ่น 1, 2 
4. แผนที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : 
หมายเหตุ : 1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น
2. ค่าลงทะเบียน 28,000บาท/ท่าน (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post