หลักสูตรศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

สายผู้บริหาร

ADM01 การคิดเชิงระบบและคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 30-31 พ.ค. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 ก.ค. 61

 

สายวิชาการ

ACA01 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม มคอ. และสมรรถนะ Thailand 4.0 รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 5 เม.ย. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 17 พ.ค. 61

ACA02 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พ.ค. 2561

ACA03 Information Discovery and Searching for Scholarly Materials รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ก.ค. 2561

ACA04 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มิ.ย. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 ก.ย. 61

ACA05 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ก.ค. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 10-12 ก.ย. 61

ACA06 การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา: การทำ มคอ.3-4 รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. -1 มิ.ย. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 ส.ค. 61

ACA07 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 ก.ค. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-29 ส.ค. 61

ACA08 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 6 มิ.ย. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 มิ.ย. 61

 

สายสนับสนุน

SUP01 การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 วันที่ 30-31 ส.ค. 2561

SUP02 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561

SUP03 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.ค. 2561

SUP04 การเรียนรู้สุ่การเปลี่ยนแปลง : ทักษะการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รุ่นที่ 1 วันที่ 8-11 พ.ค. 2561


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post