ขอเชิญอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I (Ideate, Innovate , Impact) Executive Program รุ่นที่ 2

r3i-2

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที่ 2
18-20 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมโนโวเทล

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 35 ท่านเท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
– สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการ ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท : ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยาย และปฎิบัติการตลอด 3 วัน
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
(ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ขอผู้เข้าร่วมการอบรม)


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post