คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยความในมาตรา 31 มาตรา 37 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยคำแนะนำของคณบดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งอาจารย์ ดร.บวร  ไชยษา ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post