คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยความในมาตรา 31 มาตรา 37 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยคำแนะนำของคณบดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งอาจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล   ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post