คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งนางสาวชลญา  สังข์ทรัพย์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแห่งบรรณารักษ์  เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post