หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ปี 2560 สำหรับกรณีสมาชิกที่ผิดนัดชำระ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ปี 2560 สำหรับกรณีสมาชิกที่ผิดนัดชำระ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 สำหรับกรณีสมาชิกที่ผิดนัดชำระในปี 2560 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 33 เมือวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีมติทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post