ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถออกแบบกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพงาน
2
และการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและการศึกษา ดูงานในหน่วยงานที่มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 
ระยะเวลาการอบรม :
การอบรมหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล” ประกอบด้วย
หลักสูตรการอบรมภายในประเทศ และมีกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาดูงานด้านดิจิทัล ณ ต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กำหนดจัดอบรมภายในประเทศ ระยะเวลา 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง จำนวน 6 รุ่น (รุ่นละประมาณ120 ท่าน)ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7– 9 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561
2) กิจกรรม การศึกษาดูงานด้านดิจิทัล ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน จำนวน 2 ครั้ง
(ครั้งละประมาณ 40 ท่าน)ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2561
 
หมายเหตุ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านดิจิทัล ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในกรณีที่มีจำนวนน้อยกว่า35 ท่านต่อครั้ง
 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post