รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฯ

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฯ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 25 ธันวาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post