ขอเชิญเข้าร่วมการเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10
ภายใต้หัวข้อ “Understanding Regional and Global Integration on Humanities and Social Sciences”

ICHiSS Website: http://ichiss.upnm.edu.my/
Registration system for students and staff of the Faculty of Liberal Arts, PSU:  Click here
Send an abstract and full paper: libarts.conference@gmail.com
Contact us : Miss Suchada  Kongsawat 0 7428 6675 หรือ libarts.conference@gmail.com
1.    หลักการและเหตุผล
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ  โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น  คณะศิลปศาสตร์จึงได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of National Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ขึ้น  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ทางวิชาการ  การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร สถาบัน และประเทศชาติ ตลอดจนนำไปสู่การ สร้างความร่วมมือและการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีต่อไป 

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post