ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครัง้ที่ 9

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ

The 9th Hatyai National and International Conference

“พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”


วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561
ณ อาคาร BLUE OCEAN HALL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post