เชิญร่วมอบรมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Pius" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เครือข่ายอุดมศึกษาให้ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัย โดยสามารถสัมครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/jXT6jg โทรศัพท์ 0-7791-3340 - 2 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน2560


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post