ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ปี
26 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมทุ่งบ้านหัวดอนอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อ.วิรินดา สุทธิพรม 2559
27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาตตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ อ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล 2559
28 การพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการ ของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ กรณีศึกษา เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ อ.ดร.ปิยนุช วรบุตร อ.ศุภเทพ สติมั่น อ.ภาณุพงศ์ บุญรมย์ 2559
29 การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาการใช้พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจร้านขายของฝาก ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช 2559
30 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ 2559
31 การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าไหมลายกาบบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อ.ศิริมล เข็มพงษ์ อ.พัชราวดี กุลบุญญา 2559
32 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรษาแบบมีส่วนร่วม วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช อ.รติ ท่าโพธิ์ 2559
33 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการทอจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร กรณีศึกษาวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.นิตยา พร้อมพรม 2559
34 แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ อ.ฐิติพร อุ่นใจ 2559
35 การศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า ตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี อ.ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์ 2559
36 แนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ศิโรรัตน์ พลไชย อาจารย์ปัญญา แพงเหล่า 2559