ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ปี
26 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมทุ่งบ้านหัวดอนอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อ.วิรินดา สุทธิพรม 2559
27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาตตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ อ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล 2559
28 การพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการ ของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ กรณีศึกษา เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ อ.ดร.ปิยนุช วรบุตร อ.ศุภเทพ สติมั่น อ.ภาณุพงศ์ บุญรมย์ 2559
29 การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาการใช้พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจร้านขายของฝาก ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช 2559
30 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ 2559
31 การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าไหมลายกาบบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อ.ศิริมล เข็มพงษ์ อ.พัชราวดี กุลบุญญา 2559
32 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรษาแบบมีส่วนร่วม วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช อ.รติ ท่าโพธิ์ 2559
33 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการทอจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร กรณีศึกษาวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.นิตยา พร้อมพรม 2559
34 แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ อ.ฐิติพร อุ่นใจ 2559
35 การศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า ตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี อ.ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์ 2559
36 แนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ศิโรรัตน์ พลไชย อาจารย์ปัญญา แพงเหล่า 2559
37 พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ 2560
38 คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันธ์ต่อองค์การและความสุขในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช 2560
39 การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิณี ศรีไมตรี และ อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล 2560
40 รูปแบบคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันธ์ต่อองค์การที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช 2560
41 Earnings Management and Value Relevance Relevance of Earnings ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี 2560
42 The capacity in flood disaster management of Ta Bon Mung Community, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province,Thailand อาจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร 2560
43 การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยทฤษฎีการเรียนการสอนแบบห้องเรียน อาจารย์ไมตรี ริมทอง 2560
44 ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่างชาติแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ 2560
45 พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ 2560
46 ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ 2560
47 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ และ อาจารย์ฐิติพร อุ่นใจ 2560
48 กลยุทธ์การบริหารความแตกต่างของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิณี ศรีไมตรี 2560
49 ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลกดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม อาจารย์วิรัญญา สุทธิกุล 2560
50 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด อาจารย์เกรียงศักดิ์ รักภักดี 2560