ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ปี
1 การกำหนดแนวทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี อ.อมรรัตน์ ธีโรภาส 2559
2 แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้จากปัจจัยด้านเชาวน์อารมณ์และแรงจูงใจในการทำงาน อ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ 2559
3 การจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.อดุลยเดช ตันแก้ว 2559
4 การสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ ออมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.อโนชา สุวรรณสาร 2559
5 ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการSMEsในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน อ.ภิมภ์วิมล ปรมัติวรโชติ 2559
6 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ประนอม คำผา 2559
7 การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหม สู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี อ.สุจิตรา หงส์ยนต์ 2559
8 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี อ.อัญญาณี อดทน 2559
9 ผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของธุรกิจSMEsในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.ฤติมา มุ่งหมาย 2559
10 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนามและเมียนมาร์ อ.เจริญ โสภา 2559
11 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผลิตภัณฑ์กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์ 2559
12 สภาพปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.วรนุช กุอุทา 2559
13 การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีธุรกิจนำเที่ยว อ.ศุภกัญญา เกษมสุข 2559
14 ข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาลและอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สู่การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อ.วชิระ โมราชาติ 2559
15 การพัฒนานโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม 2559
16 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด อ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี 2559
17 การพัฒนานโยบายด้านรูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.มาลิณี ศรีไมตรี 2559
18 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ.ดร.พิมุกต์ สมชอบ 2559
19 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบความถูกต้องของลายปราสาทผึ้งในผ้ามัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง โดยการรุ้จำรูปแบบ ในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อ.ขนิษฐา คนกล้า 2559
20 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อ การเรียนรายวิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การนำ เสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile App อ.ดลฤดี จันทร์แก้ว 2559
21 การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยทฤษฎีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับหัว อ.ไมตรี ริมทอง 2559
22 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิกรายวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อ.ดร.ปิยนุช วรบุตร 2559
23 การพัฒนาสื่อการเรียนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ อ.ศุภเทพ สติมั่น 2559
24 รูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร.ปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช 2559
25 กลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-ลาวในภูมิภาคอาเซียน อ.ดร.พิมุกต์ สมชอบ 2559