ด่วน ! รับเยอะ 30 อัตรา หลายสาขา ค่าตอบแทนสูง กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

ด่วน ! รับเยอะ 30 อัตรา หลายสาขา ค่าตอบแทนสูง
กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชานิติศาสตร์
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10. สาขาวิชาการจัดการ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://job.customs.go.th

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post