ประกวด โครงการ BBA LOCAL STARTUP เพียงเขียน Concept Idea เกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจ ภายใต้โจทย์ “พลิกเกมส์ธุรกิจ พิชิตโควิด 19” ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/a.1025700660893742/1898560573607742/?type=3&eid=ARDF7a4HaWif5Rjk096PdRA19jWfWivLM9rY-QiLdLhvETznxVtdJTC5Ptxf7ckwPn4IDs8WRl5xellb&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4BGzwlC_BNMOFS-APYikujKvLIyNT7hX0DexNUi5-uJgPIrElfetnqzo_THtR1hxLNSZytqrR4LXD07KWGTVcYOWpgd09iqJNVne88PYMlVJX4CcW4R6mjYmna8xpEGrpjWQqSOZej244DhxrQE8neP_D_tbmVZSFikTtzlK3Xv3yM73DhqckF83kT3A3mJ4IY1VDmyY1y0pMy4sxtGYj9zgDKdCicOs8WZsC8rvwmraCNieTpgrADnitnaaA7iccEZZgVbp3gC0_mxmRQyyZy1mxPJcL69Y22DTPqJjfkNUuzrlqC4ierXFGdRirVd__PnqdRAZMS9jFDMX-JjUQ&__tn__=EEHH-R


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post