ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

1. นางสาวกานต์ธิดา จันทาเทพ

2. นางสาววิชญ์ศรุตรา สว่างวงษ์

3. นางสาวอัญมณี ครั้งพิบูลย์

4. นายพงศ์พัฒน์ ราศี

5. นางสาววิณมณี วันเทวี

6. นางสาวจุฑาพร  เฉลิมวงษ์

7. นางสาวปิยะธิดา พวงพุฒ

8. นางสาวสุนิตสา แก้วแจ้ง

9. นายเกียรติศักดิ์ อินทรสอน

10. นางสาวเบญจวรรณ อุทาวงศ์

11. นางสาวธิดารักษ์ บุปผาวงศ์

12. นางสาวเบญจมาพร วามะเกตุ

13. นางสาวพัชรี ชมเชย

14. นางสาวพัชราภรณ์ สมภาร

15. นางสาวอนุสรณ์ อัมพันธ์

16. นางสาวอรปรียา ดาดาษ

17. นายนฤพันธ์ วังทะพันธ์

18. นายทวีเกียรติ กลับจิตร

19. นางสาวสุทธิดา  จันดาวงค์

20. นางสาวนลัทพร  เชื้อชัย

21. นางสาวปิยะวรรณ วงษ์ศิริ

22. นางสาวนันธิยา  มาลา

23. นางสาวกุสุมา  คำบุญ

24. นางสาวกนกพร รื่นเริง

25. นางสาวนภัสกร บุญแท้

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post