รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู

---------------------------------------------------------------------

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน ๗ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท ในการนี้คณะจึงประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่น ตามคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 5. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
 6. เป็นผู้ทีมีวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคี
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นเงินกู้ กยศ. หรือ กรอ.)

กำหนดรับสมัคร

 1. รับสมัครผ่าน Google From : https://goo.gl/forms/hX3vVCpz1ZmZxGeh1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ทาง Facebook : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเว็บไซต์ www.bba.ubru.ac.th
 3. สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 4. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทาง Facebook : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเว็บไซต์ www.bba.ubru.ac.th

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบแสดงผลการเรียน


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post