ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

r3i-3

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design รุ่นที่ 3
9-11 ตุลาคม 2561
ณ ห้อง Ballroom B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 42 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 42 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท : ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยาย และปฎิบัติการตลอด 3 วัน
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
(ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ขอผู้เข้าร่วมการอบรม)

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I รุ่นที่ 3

Research and Triple I (Ideate, innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design
 • ข้อมูลการสมัคร

 •   
 • กรอก Email เพื่อใช้รับข้อมูลรายละเอียดการสมัคร
 • ข้อมูลหน่วยงาน

 •  
 • รายละเอียดในการออกใบเสร็จ

  *กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล
 • ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)

  Share this post