มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -4 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปการศึกษาทางไกลสู่ทศวรรษที่ 5 ด้วยก้าวที่กล้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และมีการจัดอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “การจัดเตรียมบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2504-7521-4


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post