การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 3/2560 (ฉบับแก้ไข)

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 3/2560 (ฉบับแก้ไข)
ตามที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 3/2560 (ฉบับแก้ไข) เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน งานทะเบียนจึงขอแก้ไขกำหนดการการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา กศ.บป. จากเดิมชำระเงินไม่มีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2561 แก้ไขเป็นวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post