โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยและร่วมกับภาคเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยและร่วมกับภาคเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

------------------------

วันที่ 29 ต.ค 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ.ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประธานเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยและร่วมกับภาคเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บรรยายในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการและการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลกระทบเชิงสังคมจากการดำเนินการวิจัย และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง และคุณเจนวิทย์ ต้นพรหม ร่วมเสวนาในหัวข้อ การสร้างโจทย์การวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Onsite & Online)


ภาพกิจกรรม


Share this post